Tôi thanh toán bị thừa tiền và muốn được hoàn lại

Written by Thanh Tram
Updated 2 years ago

Trong trường hợp bạn đã thanh toán thừa tiền cho khóa học, Mellori sẽ hoàn lại phần tiền thừa của bạn. Vui lòng làm theo quy trình hoàn tiền (Xem hướng dẫn) để Mellori có thể hoàn lại phần thanh toán thừa cho bạn.

Did this answer your question?