Tìm hiểu thông tin và so sánh khóa học

Written by Thanh Tram
Updated 2 years ago

Bạn có thể tham khảo và so sánh các khóa học của Mellori trên 3 tiêu chí sau:

Thông tin chung về khóa học: bạn sẽ tham khảo lợi ích khóa học mang lại, đối tượng phù hợp với khóa học và các thông tin tổng quát của khóa học.

Giáo trình: bạn sẽ tham khảo giáo trình của khóa học gồm số lượng, thời lượng video

Giảng viên: bạn sẽ tham khảo tiểu sử, kinh nghiệm giảng viên và tìm kiếm giảng viên mình yêu thích

Did this answer your question?