Tôi mua khóa học nhưng không nhận được video gì cả.

Written by Thanh Tram
Updated 2 years ago

Học viên khi thanh toán cho khóa học trên Mellori sẽ nhận được Quyền truy cập khóa học (cần phân biệt với Quyền sở hữu khóa học). 

Học viên sẽ nhận được mã kích hoạt dưới dạng phong bì thư của Mellori, tin nhắn SMS hoặc email sau khi được xác nhận thanh toán thành công đơn hàng. 

Để bắt đầu học tập, học viên cần kích hoạt khóa học bằng mã kích hoạt được cung cấp (Xem Hướng dẫn kích hoạt khóa học). Sau khi kích hoạt thành công, học viên có thể sử dụng khóa học không giới hạn số lần học và trên nhiều thiết bị khác nhau.

*Lưu ý: Học viên chỉ cần kích hoạt khóa học một lần duy nhất. Trong các lần sử dụng tiếp theo, học viên chỉ cần mở khóa học đã kích hoạt trong mục "Khóa học của tôi" (Xem hướng dẫn)

Did this answer your question?