Làm gì khi nhận được thông báo mã kích hoạt đã được sử dụng rồi?

Written by Thanh Tram
Updated 2 years ago

Mỗi mã kích hoạt chỉ sử dụng một lần duy nhất. Sau khi khóa học được kích hoạt, bạn có thể tìm thấy khóa học trong mục "Khóa học của tôi"

Hướng dẫn chi tiết vui lòng xem tại đây: Hướng dẫn tìm các khóa học đã mua

Did this answer your question?