Đã kích hoạt trên máy tính, nhưng muốn kích hoạt khóa học trên một máy tính khác (hoặc điện thoại và iPad)

Written by Thanh Tram
Updated 2 years ago

Mỗi mã kích hoạt chỉ sử dụng một lần duy nhất. Sau khi khóa học được kích hoạt, bạn có thể tìm thấy khóa học trong mục "Khóa học của tôi"

Hướng dẫn chi tiết vui lòng xem tại đây: Hướng dẫn tìm các khóa học đã mua

Did this answer your question?