Trước đó đã đăng nhập và kích hoạt được nhưng sau đó lại không kích hoạt vào được nữa?

Written by Thanh Tram
Updated 2 years ago

Khóa học của bạn đã được kích hoạt trên hệ thống rồi nên lưu ý không ấn kích hoạt lại khóa học. Bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

 

Bước 1: Vào trang https://mellori.education/

 

Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản đã kích hoạt khóa học

(...)

Did this answer your question?